지부별 연락처

/지부별 연락처
지부별 연락처 2018-03-12T00:02:01+00:00

지부별 연락처

ㆍ서울: school@hope.or.kr / 070-4006-5300

ㆍ대구 daegu@hope.or.kr / 053-425-8939

ㆍ경산 ks@hope.or.kr / 053-425-8939

ㆍ울산 ulsan@hope.or.kr / 010-4549-2385